Chương 1-1: Tiết tử

Thứ Nữ Công Lược

Nhân vật Minh tế biểu:

La gia

La lão thái gia (Đã chết ba năm trước đây)

Gồm có

1. Đại phòng

Đại lão gia: La Hoa Trung

Đại thái thái: Hứa thị (Xuất thân danh vọng gia tộc, phụ thân làm chức Lễ bộ thị lang)

Nha hoàn: San Hô, Phỉ Thúy, Đại Mạo, Lạc Kiều, Liên Kiều, Đỗ Vi, Đỗ Quyên

Ma ma: Hứa ma ma (Tiền tài, nhân sự), Tào ma ma (Phòng bếp), Diêu ma ma (Việc vặt hằng ngày), Giang ma ma.

Đại tiểu thư La Nguyên Nương, gả cho Từ Lệnh Nghi (Vĩnh Bình Hầu), sinh ra Truân ca nhi

Đại gia: La Chấn Hưng, hai mươi hai tuổi trúng cử nhân, cưới vợ là Cố thị, sinh La Gia Hưu

Ma ma: Hàng ma ma (thị tì của Cố thị)

Nha hoàn: Hạnh Lâm

Đại di nương: Đoạn thị (Vốn là đại nha hoàn của Đại lão gia)

Nha hoàn: Thải Hà

Nhị tiểu thư La Nhị Nương, 3 tuổi chết yểu

Tam tiểu thư La Tam Nương, sinh non, gả cho cháu trai của Đại thái thái Hứa thị, cưới được 3 năm thì bệnh chết, khi chết vừa tròn 18 tuổi không có con cái, nhận nữ nhi thiếp thất làm con thừa tự.

Nhị di nương: Viên thị (Vốn là đại nha hoàn của Đại lão gia)

Nha hoàn: Thải Vân.

Nhị gia, sinh ra được 2 ngày thì chết yểu.

Tam di nương: Kha thị (Vốn là tỳ nữ bên cạnh Đại thái thái)

Ngũ tiểu thư La Ngũ Nương, am hiểu thư pháp, ngày 28 tháng 4 năm Vĩnh Hòa gả cho Vũ Tiễn Minh

Nha hoàn: Tử Uyển, Tử Vi, Chước Đào, Tuệ Nhân, Thu Lăng (sinh bệnh ra ngoài viện)

Tứ gia La Chấn Thanh, cá tính yếu đuối

Nha hoàn: Thượng Cẩm

Tứ di nương: Dương thị (Thủ trưởng Đại lão gia tặng)

Thập tiểu thư La Thập Nương, đọc sách tương đối

Nha hoàn: Bách Chi, Cửu Hương, Trúc Đào

Ngũ di nương: Lữ thị (Vốn là thị nữ bên người Đại thái thái)

Thập Nhất tiểu thư La Thập Nhất Nương am hiểu nữ hồng tinh thông trù nghệ.

Nha hoàn: Đông Thanh, Tân Cúc, Thu Cúc, Trúc Hương, Tân ma ma, Đường ma ma, Hổ Phách (Đại thái thái tặng)

Lục di nương: Lỗ thị (Vốn là tỳ nữ của Đại thái thái)

Thập nhị tiểu thư La Thập Nhị Nương

Nha đầu: Vũ Đồng, Vũ Hòe, Bạch Châu, Kim Châu, Lưu ma ma

****************

2, Nhị phòng

Nhị lão gia: La Hoa Hiếu

Nhị thái thái: Dụ thị

Tứ tiểu thư: La Tứ Nương, gả cho Dư Di Thanh

Tam gia La Chấn Đạt, cưới vợ Đinh thị

Lục tiểu thư La Lục Nương (chết yểu)

Thất tiểu thư La Thất nương

Nha hoàn: Hương Vân, Mộc Phù

Đại di nương: Vương thị (Mẫu thân của nhị lão gia tặng), không có con.

***************

3, Tam phòng

Tam lão gia: La Hoa Nghĩa đương nhiệm chức Tứ Xuyên học chính

Tam thái thái: Liễu thị (Xuất thân từ đại hộ Sơn Tây, phụ thân làm thủ phụ ở nội các)

Ngũ gia La Chấn Khai

Lục gia La Chấn Dự

Đại di nương: Lưu thị (nha hoàn của Liễu thị)

Bát tiểu thư La Bát Nương, chết yểu

Cửu tiểu thư La Cửu Nương, chết yểu

Tiền tổng quản: Ngưu An Lí (hiện giờ ở Hàng Châu mở tiệm tơ lụa)

Đứa con: Ngưu Cẩm (Tiểu nhi tử, ở Hàng Châu)

Đứa con cả (Ở Trấn Giang)

Tuổi (Lấy năm Đại thái thái lên Yến Kinh bái thọ làm chuẩn): Nguyên Nương(27), Đại gia La Chấn Hưng(25), Tứ Nương(22), Tam gia La Chấn Đạt(20), Ngũ Nương (19), Tứ gia La Chấn Thanh(16), Thất nương(16), Thập Nương (15), Thập Nhất Nương (13), Ngũ gia La Chấn Khai(9), Thập Nhị Nương(8), Lục gia La Chấn Dự(6), Truân ca(5), La gia Hưu(4)

—————————————————————————-

Yến Kinh

Từ gia

Từ lão thái gia đã mất

Từ Thái phu nhân: sinh nhật 24 tháng 4

Nha hoàn: Ngụy Tử, Diêu Hoàng, Đông Tú, Tiểu Thược

Đại gia: sinh ra không lâu, chết yểu

Nhị gia: Từ Lệnh An (Chết bệnh)

Nhị phu nhân: Hạng thị

Tam gia: Từ Lệnh Ninh (Thứ xuất), tú tài, không làm quan mà quản lý gia sản chung.

Phu nhân: Cam thị (thứ nữ Trung Cần Bá Cam gia)

Nha hoàn: Kim Nhị, Thu Lăng

Con: Đại gia Từ Tự Cần 14; tam gia Từ Tự Kiệm 11

Đại tiểu thư: Từ Lệnh Thần, đương kim hoàng hậu

Vĩnh Bình Hầu: Từ Lệnh Nghi

Sai vặt: Lâm Ba, Chiếu Ảnh

Nha hoàn: Xuân Mạt, Hạ Y

Phu nhân: La Nguyên Nương

Nha hoàn: Yên Hồng, Lục Ngạc

Con trai: Tứ gia Từ Tự Truân

Ma ma: Đào ma ma

Kế thất: La Thập Nhất Nương

Nha hoàn: Đông Thanh (trực đêm), Tân Cúc (ăn mặc sinh hoạt hàng ngày) Hổ Phách (đầu lĩnh) Trúc Hương (ăn uống, giặt giũ)

Di nương: Văn thị (nữ nhi của Văn gia ở Dương Châu, một trong tứ đại thương gia giàu có nhất Giang Nam)

Nha hoàn: Ngọc Nhân

Nữ nhi: Trinh tỷ nhi

Tần thị (thông phòng do Từ lão phu nhân tặng), về sau sinh con trai được thăng làm di nương

Đứa con: Nhị gia Từ Tự Dụ

Thông phòng: Đông thị (Từ lão phu nhân chỉ định)

Thu La (nha hoan bên người La Nguyên Nương), chết yểu khi sinh con

Ngũ gia: Từ Lệnh Khoan(18 tuổi), chức thiên tổng Ngự lâm quân thiên sách doanh, chính tứ phẩm võ quan

Phu nhân: Tôn thị (nữ nhi duy nhất của Định Nam Hầu Tôn Khang)

Nha hoàn: Hà Diệp, Hà Hương

Tổng quản: Bạch tổng quản

Của hồi môn của La Thập Nhất Nương : hai sân viện, hai thôn trang.

Thị tì của La Thập Nhất Nương: Giang Bỉnh Chính (em trai Giang ma ma hơn 30 tuổi)

Con cả Giang Tể Nhạc (10), con thứ Giang Tể Hỉ (5)

Lưu Nguyên Thụy (30 tuổi, thái độ thành thật)

Vợ am hiểu trù nghệ tác phong linh hoạt, con cả là Lưu Thái Bình (11), con thứ Lưu Thịnh Xuân (8), con út Lưu Mãn Chi (6).

Vạn Nghĩa Tông 38 tuổi am hiểu việc nhà nông.

Con cả Vạn Đại Hiển (20), con thứ Vạn Nhị Hiển(16), Vạn Tam Hiển (12) út nữ Tứ Hỉ.

Thường Cửu Hà (32) con cả Thường Văn Vượng (13) con thứ Thường Học Trí (9), con gái Tú Nhân (10).

Phủ Trình Quốc Công Kiều gia

Kiều phu nhân: Tương thị, xuất thân trong gia đình có 4 tiến sĩ, tổ tông là Các lão An Tương gia.

Lục tiểu thư : Kiều Liên Phòng, trưởng nữ của tam phòng, phụ thân đã qua đời là huynh đệ cùng mẹ với Trình Quốc Công.

Uy Bắc Hầu: Lâm gia

Ngũ tiều thư: Lâm Minh Viễn

Nhạc An Khương gia

Khương Bách, trưởng viện học sĩ Hàn Lâm Viện, có 3 nam 2 nữ, con cả cùng thứ nữ (2) là con vợ cả

Khương Tùng, vốn là Trạng Nguyên lang, hiện giờ quay về Nhạc An mở thư viện Cẩn Tập, có 1 trai 1 gái (4) cùng là con vợ cả

Khương Quế tri phủ Thái Nguyên, cưới vợ Vương thị, có 2 trai 2 gái, con cả trưởng nữ là con vợ cả.

Trung Cần Bá Cam gia

Tam tiểu thư Cam Tào Nga

Thất tiểu thư Cam Lan Đình

Tiễn Minh người Nghi Xuân, Tứ Xuyên, tự Tử Thuần, 27t, hôn phu của Ngũ Nương

Chu An Bình người huyện Cao Thanh, Sơn Đông, 22t, phụ thân mất sớm, 15 tuổi kế thừa tước vị Chỉ huy sứ thiêm sự, xưng là “Tiết ấp quân”, hôn phu của Thất nương

Thân thích Từ gia ở Nam Kinh, Hồng Đại phu nhân Phú nhị phu nhân. Định tam phu nhân, trừ bỏ Từ Lệnh Hồng lớn còn lại đều nhỏ hơn Từ Lệnh Nghi

Bị chú: (Ghi chú)

Hầu phủ Vương gia ở Trấn Nam

Đại gia ở phường Bảo Đại ngõ Cung Huyền, Trạch viện bốn cổng vào (Mua mới)

Nhị gia ở thành Đông phường Hoàng Hoa, ngõ Lão Quân Đường, trạch viện bốn cổng vào (Sản nghiệp tổ tiên), Tứ nương ở gần ngõ Lão Quân Đường Tam gia phường Nhân Thọ ngõ Tiền Đường, tòa nhà ba cửa vào (Của hồi môn của Tam thái thái)

Hà Hoa Lý—- Vĩnh Bình Hầu Từ gia, Định Quốc Công Trịnh gia, Uy Bắc Hầu Lâm gia

Định Nam Hầu phủ Tôn gia ở ngõ Hồng Đăng

Phủ Vĩnh xương hầu Hoàng gia

Trung Sơn Hầu phủ Đường gia

Kiến Trữ Hầu, huynh trưởng của đương kim thái hậu, Dương gia

Thọ Xương Bá, huynh trưởng đương kim thái hậu

Tiết tử

Tại hành lang gấp khúc ở Hậu hoa viên của La phủ, Thập Nương nắm chặt lấy vạt áo của Thập Nhất Nương, mang vẻ mặt căm hận nói: “Ngươi cởi ra cho ta. Ngươi cởi ra cho ta.”Thập Nhất Nương bé nhỏ bị kéo lắc đến nghiêng ngả, ánh mắt to trong suốt chứa đầy nước mắt, khóe miệng nhếch lên, nhưng không phát ra một lời nào.

Nha hoàn bên người Thập Nương là Bích Đào và Hồng Đào, một người thì cúi đầu nhìn chăm chú tảng đá dưới chân mình, một người thì nghiêng mặt nhìn cây ngọc lan trụi lá bên cạnh bậc thang, giả vờ như không thấy gì.

Nha hoàn bên cạnh Thập Nhất Nương là Thủy Tô nhìn thấy vậy liền thở dài một hơi, sau đó tiến lên ôm lấy Thập Nhất Nương, rồi lại quay sang mỉm cười nói với Thập Nương: “Thập tiểu thư, Thập Nhất tiểu thư không có áo khoác da, chỉ có vài cái áo bông nhưng đều làm rất mỏng, hôm nay thời tiết lại rất lạnh, nên ngay cả cửa cũng không dám ra. Dương di nương thấy vậy mới đem áo khoác da cho Thập Nhất tiểu thư mặc tạm, đợi một lát nữa đi thỉnh an Đại thái thái xong, sẽ lập tức trả lại cho ngài.”

Thập Nương nghe nói mẹ đẻ Dương di nương đem áo da của mình cho Thập Nhất Nương mượn, thì vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Bích Đào.

Trong lúc Thủy Tô mở miệng Bích Đào đã ngẩn đầu lên quan sát sắc mặt của Thập Nhất Nương, thấy Thập Nhất Nương nhìn nàng, nàng lập tức cười gật gật đầu: “Thập tiểu thư, áo khoác da của ngài là do Dương di nương cho Thập Nhất tiểu thư mượn.”

Thập tiểu thư nghe vậy, biểu tình trên mặt có vẻ dãn ra, nàng buông vạt áo Thập Nhất Nương ra: “Dù di nương đưa cho ngươi, ngươi cũng không được đắc ý, thỉnh an mẫu thân xong, ngươi phải lập tức cởi ra trả lại cho ta.”

Thủy Tô thấy Hỗn Thế Ma Vương này đã chịu nới lỏng miệng, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn cười cam đoan: “Thập tiểu thư yên tâm, thỉnh an xong, lập tức đem áo khoác da trả lại ngay.”

Thập Nương rất vừa lòng với câu trả lời như vậy, hơi gật đầu rồi buông tay.

Thủy Tô cũng đứng lên, chuẩn bị mang theo Thập Nhất Nương đi nhà giữa thỉnh an Đại thái thái.

Ai ngờ ngay tại lúc này, Thập Nhất Nương đột nhiên nhanh chân chạy lên phía trước: “Ta sẽ nói cho mẫu thân biết, tỷ khi dễ ta.”

Thập Nương thẹn quá thành giận, lập tức chạy đi lên: “Ta đánh chết ngươi, tên mách lẻo này.”

Mấy nha hoàn thấy thế kinh hãi thất sắc, đang muốn giữ nàng lại, thì liền thấy Thập Nương tay chân nhanh nhạy, chạy hai ba bước là đã đuổi kịp Thập Nhất Nương, bắt lấy tóc Thập Nhất Nương đem nàng ép sát vào tường: “Ngươi còn dám đi cáo trạng?”

Thập Nhất Nương còn nhỏ chân ngắn không chạy kịp, nên vừa che tóc vừa khóc hu hu vì bị đau.

Bích Đào cùng Hồng Đào thấy tiểu thư nhà mình đắc thủ, cũng không vội đi khuyên, chỉ đứng ở xa xa nhìn lại.

Thủy Tô tiến đến khuyên can, nhưng không dám dùng sức kéo Thập Nương ra, chỉ vây quanh các nàng kêu: “Thập tiểu thư, ngài đừng như vậy……”

Thời tiết rét lạnh, gió Bắc thổi tới, nước bị ngưng tụ thành băng. Đá xanh được quét dọn hết tuyết mà dính một ít thì càng trơn. Trong lúc xô đẩy lẫn nhau Thập Nhất Nương đã ngã xuống đất, đầu đụng vào cột nhà bằng đá trắng, tràn ra một đóa hoa màu đỏ tươi, rồi bất tỉnh nhân sự.

Nhấn Mở Bình Luận